Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


 

Est quaedam flere voluptas.

В слезах есть что-то от наслаждения.

 

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Против силы смерти в садах нет лекарств.

 

Nguyên nhân gần, không phải là quang phổ xa.

Ближайшая, а не отдаленная причина принимается во внимание.

 

Animus nghi ngờ.

Чувство недоверчивости.

 

Sở hữu hàng hóa là.

Общее владение.

 

 Năm cụm từ sau đây bằng tiếng Latin 

Các từ và cụm từ tiếng Latin phổ biến

Trang chủ